Tìm kiếm Maya Miki
Người nổi tiếng phản ứng ra sao với việc SMAP tan rã

Người nổi tiếng phản ứng ra sao với việc SMAP tan rã

Kể từ khi tin SMAP chính thức tan rã được công bố vào ngày 14 tháng 8, nhiều người nổi tiếng và các diễn viên đã làm việc với 5 thành viên trước đây đã chia sẻ những lời ủng hộ và quan tâm đến các phương tiện truyền thông hoặc thông qua tài khoản xã hội.