Tìm kiếm Good Doctor
Review ban đầu về một số phim truyền hình Nhật năm 2018 (Phần 1)

Review ban đầu về một số phim truyền hình Nhật năm 2018 (Phần 1)

2018 đã trở thành một năm bận rộn đến tối mặt tối mũi của nhóm PsychoDrama. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cố gắng xem được một số phim truyền hình trong lúc vẫn đang xoay sở với cuộc sống ngày thường. Sau đây là một số bộ phim truyền hình Nhật Bản mà nhóm đã xem nhưng chưa thể hoàn thành và đưa ra một đánh giá toàn diện.