avex

1060
avex


avex là cách gọi chung của các công ty quản lý thuộc tập đoàn Avex Group, bao gồm avex managerment, avex vanguard, avex sports...