Nghệ sĩ Lương Thắng Quyền

Lương Thắng Quyền

  315
Lương Thắng Quyền
Tên: Lương Thắng Quyền
Nghề nghiệp: Đạo diễn